محدوده: کشتارگاه , طالقانی , خرم , ...
آدرس: خیابان شریعتی، حدفاصل...
خارج از ساعت سفارش
محدوده: ...
آدرس: انتهای خیابان ملک، بلوار...
خارج از ساعت سفارش
محدوده: ...
آدرس: خیابان خرم
خارج از ساعت سفارش